CCL01

Curriculum 1: The Art of Life & Business in High Level ( ALB.)

Patrick (อาจารย์ พี่แป๊ก)

0.0
(0)

หลักสูตร ศิลปะการสร้างชีวิต และสร้างธุรกิจชั้นสูง

หมายเหตุ: ขอขอบคุณ ภาพและคลิปวีดีโอต่างๆที่ถูกนำมาอ้างอิงประกอบในคลิปของแต่ละ Module ได้ถูกนำมาใช้ในหลักสูตรนี้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาในหลักสูตร มิได้นำภาพหรือคลิปวีดีโอไปใช้ทำซ้ำหรือเพื่อการอื่นใดนอกจากวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาในหลักสูตรนี้เท่านั้น

There are 9 modules as follow :

Module 1: ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) (GC)

Module 2: ทักษะการออกแบบชีวิต (Life design)

Module 3: การออกแบบความสุข (Happiness design)

Module 4: โอกาส และคอนเน็กชั่น (Opportunity & Connection)

Module 5: การจัดการความกังวล (Managing your worries)

Module 6: เครื่องมือทางการเงินและ คอนเน็กชั่น (Financial tools and connection)

Module 7: เป้าหมายและความฝันของคุณ (Your goals and dreams)

Module 8: จริยธรรม และความจริงในชีวิตของคุณ (Ethics and Truth of your life)

Module 9: โซเชียล คอมเมริส (ออนเทรนด์ บิสเนส) (Social commerce) (On-trend business)

....................................................................................

รายละเอียดแต่ละ Module

Module 1: ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen (GC)) 

         Section 1: Global context and goals in 21st century.บริบทของโลก และเป้าหมายของโลกในศตวรรษที่ 21

         Section 2: Globalization or Deglobalization in 21st century.โลกาภิวัตน์ และการลดความเป็นโลกาภิวัตน์ ในยุคศตวรรษที่ 21

         Section 3: Global perspectives: Knowledge, understanding and critical thinking about global regional and local. มุมมอง ที่มีต่อโลกของพลเมืองในโลกใบนี้ รวมถึงพลเมืองในระดับภูมิภาค และประเทศ

          Section 4: Global mindset for global citizens. กระบวนทัศน์ หรือกระบวนการทางความคิด การปรับทัศนคติ และการมองโลกในแง่มุมที่ควรจะเป็นของพลเมืองโลกในยุคนี้  

           Section 5: Global competency. สมรรถนะของพลเมืองโลก

           Section 6: Good health and well-being. การมีสุขภาพ และชีวิตที่ดีของพลเมืองโลกในยุคนี้

           Section 7: Work-life balance.คุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองโลก

           Section 8: Peaceful life in 21st century.ความสงบสุขในชีวิตของพลเมืองโลก

           Section 9: Partnerships for the goals.การได้หุ้นส่วนที่ดีเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของพลเมืองโลกยุตศตวรรษที่ 21

           Section 10: Conclusion สรุปใจความสำคัญของทั้งหมด 9 sections และพูดในตอนท้ายเชื่อมไปสู่ Module 2 

 

 Module 2: ทักษะการออกแบบชีวิต (Life Design (LD) )

            Section 1: Definition of Life design. (การออกแบบชีวิต)

            Section 2: Life design and life plan for the future. (การออกแบบชีวิตและการวางแผนชีวิต)

            Section 3: Know your demands for a fulfilling life. (รู้ถึงความต้องการของคุณ”เพื่อเติมเต็มชีวิต)

             Section 4: Work, Health, Play, Love design.

             Section 5: Balance your Work, Health, Play, Love design.

             Section 6: Make your wishes for a good life come true. (การเปลี่ยนความปรารถนาให้เป็นจริง)

             Section 7: Be accompanied in further steps towards shaping your future.

              Section 8: Experience the value of peer feedback and build a network for life design.

              Section 9: Lifeview -Workview integration. (มุมมองชีวิต และมุมมองในการทำงาน)

              Section 10: Conclusion. (สรุป ทั้ง 9  section ที่ผ่านมา)

 

Module 3: การออกแบบความสุข (Happiness Design (HD)) 

                 Section 1: Happy Body.สุขภาพดี

                 Section 2: Happy Brain. หาความรู้ที่ดี

                 Section 3: Happy Heart.จิตใจที่ดีงาม

                 Section 4: Happy Relax. การผ่อนคลายอย่างมีความสุข

                 Section 5: Happy Money.การปลอดหนี้ - มีรายได้

                 Section 6: Happy Soul. การมีจิตวิญญาณที่มีสันติสุข

                 Section 7: Happy Family.ครอบครัวที่ดีมีความสุข

                 Section 8: Happy Workplace.การงานที่ดี

                 Section 9: Happy Society.สังคมที่ดี

                 Section 10: Conclusion. สรุป 9 Happy(AZI,2020) ของ AZI ที่ได้พูดมาทั้งหมด ใน 9 Section ที่ผ่านมา

 

Module 4: โอกาส (Opportunity) และ คอนเน็คชั่น (Connection)

                Section 1: ความหมายของโอกาส และทำไมคนเราต้องมีโอกาส 

                Section 2: มีโอกาส กับ การสร้างโอกาสต่างกันอย่างไร

                Section 3: โอกาสกับการเปลี่ยนแปลง

                Section 4: การคว้าโอกาสเพื่อสร้างความก้าวหน้าในชีวิต

                Section 5: โอกาสกับการเปิดใจรับฟัง

                Section 6: พฤติกรรมที่อาจทำให้พลาดโอกาสในชีวิต

                Section 7: อุปสรรค กลายเป็นโอกาสได้ เมื่อเราเริ่มต้นปรับเปลี่ยนวิธีคิด

                Section 8: Connection เครื่องมือสร้างโอกาส

                Section 9: กลยุทธ์การสร้าง Connection

                Section 10: บทสรุป

 

          Module 5: การจัดการความกังวล (Managing Your Worries (MW))

                Section 1: Id & Operation ( จิตไร้สำนึก และการทำงาน) 

                Section 2: Sensory Modality of Id ( สิ่งเร้าของ Id )

                Section 3: Need & Lust & Operation

(ความต้องการ และความต้องการทางเพศของ  Id และการทำงาน)

                Section 4: Ego & Operation (จิตรู้สำนึก และการทำงาน)

                Section 5: Pleasure Principle ( การเรียกร้องตามหลักความพึงพอใจ ของ Id และ Ego )

                Section 6: SuperEgo & How to Control (จิตตระหนักรู้ และการควบคุม)

                Section 7: Moral, Values, Ethics (คุณธรรม, ค่านิยม, จริยธรรม)

                Section 8: Reality Principle - Pleasure Principle (การเรียกร้องตามหลักความเป็นจริง ของ Ego และ Super Ego)

                Section 9: Reaction Behavior (พฤติกรรมและการโต้ตอบของจิตที่แสดงผ่านทางร่างกาย)

                Section 10: Conclusion.สรุป Section 1-9 ที่บรรยายมาทั้งหมด พร้อมอธิบายสรุปอย่างชัดเจน

 

Module 6: เครื่องมือทางการเงิน และคอนเน็คชั่น (Financial tools & Connection (F&C))

                Section 1: บรรยายภาพรวม ของเครื่องมือของ AZI ด้าน Financial tools & Connection (F&C) คือ CAMELS & SON  (AZI,2020)

               Section 2: CAMELS & SON  (AZI,2020) ซึ่งตัวที่ 2 คือ A-Asset Quality (คุณภาพของสินทรัพย์)

               Section 3: CAMELS & SON  (AZI,2020) ซึ่งตัวที่ 3 คือ M-Management Capability (ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ)

               Section 4: CAMELS & SON  (AZI,2020) ซึ่งตัวที่ 4 คือ E: Earning and Profitability (ความสามารถในการสร้างกำไร)               Section 5: CAMELS & SON  (AZI,2020) ซึ่งตัวที่ 5 คือ L: Liquidity (สภาพคล่องทางการเงิน)

               Section 6: CAMELS & SON  (AZI,2020) ซึ่งตัวที่ 6 คือ S: Sensitivity to Market Risk (ความเสี่ยงด้านความผันผวนของตลาด)

               Section 7: CAMELS & SON  (AZI,2020) ซึ่งตัวที่ 7 คือ

               S: Social Commerce  (การค้าในสังคมออนไลน์)

               Section 8: CAMELS & SON  (AZI,2020) ซึ่งตัวที่ 8 คือ O: Online Market forecast 

               Section 9: CAMELS & SON  (AZI,2020) ซึ่งตัวที่ 9 คือ N: Network Tool Design 

               Section 10: Conclusion. สรุป Section 1-9 ที่บรรยายมาทั้งหมด พร้อมอธิบายสรุปอย่างชัดเจน

 

 Module 7: เป้าหมาย และความฝันของคุณ (Your goals and dreams (GD))

                Section 1: เป้าหมายชัดเจน (Clarify) เป้าหมายชัดเจน และเฉพาะเจาะจงภาพรวม ภาพใหญ่ ชัดเจน

                Section 2: ท้าทาย (Challenge) จูงใจด้วยความท้าทายความสามารถ และ ความสำเร็จเป้าหมายที่ดีเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้าใจยาก แต่ก็ทำได้และ สิ่งที่เชื่อจะสร้างความพอใจในชีวิตให้พวกเขาได้อย่างมากหากพวกเขาทำสำเร็จ

                 Section 3: พันธสัญญา (Commitment) ถ้าเรามีทีม ให้ทีมช่วยกันสร้างเป้าหมายร่วมกันจะเกิดความผูกพันทางจิตใจเพิ่มขึ้นทีมจะรู้สึกว่าเขาจะไปถึงเป้าหมายได้หากเขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเป้าหมาย

                 Section 4: ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เมื่อมีผลลัพธ์ออกมา ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเราต้องป้อนข้อมูลให้ทุกฝ่ายได้เห็น ได้รับทราบทีมจะตอบสนองอย่างดีต่อผู้นำที่แสดงความคาดหวังอย่างชัดเจนมีการปรับเป้าหมาย และรับรู้ถึงความสำเร็จ

                 Section 5: ความซับซ้อนของงาน (Task Complexity) ทีมอาจจะตื่นเต้นกับการทำงานที่ท้าทายแต่ทีมอาจจะเบื่อได้ ถ้างานซับซ้อนเกินความสามารถดังนั้น ผู้นำควรเลือกงานให้เหมาะสมกับทีมงานด้วยไม่ยากเกินไป และไม่ง่ายเกินไป

                 Section 6: ความฝันและเป้าหมายสอดคล้องกัน (Dream & Goal concordance)  ความฝันและเป้าหมายต้องสอดคล้องกัน

                 Section 7: ความฝันและเป้าหมายในระดับจุลภาค Dream & goals in Micro-level ตั้งความฝันและเป้าหมายเล็กให้มากมาย เพื่อชนะที่ละความฝันและเป้าหมายในแต่ละข้อ

                 Section 8: ความฝันและเป้าหมายในระดับมหภาค Dream & goals in Macro-level สำเร็จความฝันและเป้าหมายเล็กทั้งหมดเพื่อไปสู่ความฝันและเป้าหมายใหญ่

                 Section 9: Reach dream and goals with action

ความสำเร็จในความฝันและเป้าหมายใหญ่เกิดขึ้นได้ด้วยการลงมือทำ

                 Section 10: Conclusion

 

Module 8: จริยธรรม และความจริงในชีวิตคุณ (Ethic and Truth of your life (ET)) 

                 Section 1: Ethics จริยธรรมคือความประพฤติตามค่านิยมที่พึงประสงค์ “จริยธรรม” (ethics) แท้จริงมีความหมายพ้องกับคำว่า ศีลธรรม” (morality) 

                 Section 2: จริยศาสตร์เชิงคุณธรรม (virtue ethics) คือการที่เรานำเอาจริยธรรม” (ethics) หรือศีลธรรม” (morality)มาปฎิบัติจริงๆ จึงเรียกว่า

“คุณธรรมแห่งลักษณะนิสัย” (virtue of character)

                 Section 3: ความอดทนอดกลั้น (temperance)

                 Section 4: ความรอบคอบ (prudence)

                 Section 5: ความกล้าหาญ (courage)

                 Section 6: ความยุติธรรม (justice)

                 Section 7: ความซื่อสัตย์ต่อเอง (integrity)

                 Section 8: จุดกึ่งกลางอันน่าพึงปรารถนา (golden mean)

                 Section 9: คุณค่าในตัวเอง (intrinsic value) 

                 Section 10: Conclusion

 

Module 9: โซเชียล คอมเมริส (ออนเทรนด์ บิสเนส) (Social Commerce (On-trend business) (SC) )

                 Section 1: Social Commerce (On-trend business) เหตุผลที่ AZI ใช้คำว่า  On-trend business และไม่ใช้  In-trend business

                 Section 2: Social Media Technologies สังคมออนไลน์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกลายเป็นแหล่งข้อมูลที่พร้อมจะถูกแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

                 Section 3: Community Interactions ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในสังคมออนไลน์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

                 Section 4: Commercial Activities กิจกรรมเชิงพาณิชย์ในสังคมออนไลน์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

                 Section 5: E- Word of Mouth Communication การสื่อสารแบบปากต่อปากทางออนไลน์ ในการใช้บริการใดๆ หรือ มีการแบ่งปันข้อความ รูปภาพ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น facebook Instagram twitter รวมไปถึงการแชร์รูปภาพผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ท าให้คนในครอบครัว เพื่อน ได้มีการพบเห็น และได้ท าการบอกต่อเกี่ยวกับร้านอาหารเกาหลีให้บุคลอื่นได้รับรู้

                 Section 6: Social Networks เครือข่ายสังคม คือ โครงสร้างทางสังคมที่สร้างขึ้นจากกลุ่มของผู้กระทำ และความสัมพันธ์ทวิภาคระหว่างผู้กระทำเหล่านี้ ทัศนมิติเครือข่ายสังคมช่วยให้สามารถวิเคราะห์โครงสร้างของหน่วยสังคมทั้งมวลได้อย่างกระจ่างแจ้ง การศึกษาโครงสร้างเหล่านี้ใช้การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมเพื่อระบุแบบอย่างท้องถิ่นหรือทั่วโลก

                 Section 7: E-Commerce พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกรรมซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นสื่อในการนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทำให้ผู้เข้าใช้บริการจากทุกที่ทุกประเทศ หรือทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายและตลอด 24 ชั่วโมง

                 Section 8: Bloggers/Influencers  รูปแบบเว็บไซต์ที่เปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูลและสามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็นคนเขียน ธุรกิจหลายแห่งมีการจัดทำบล็อก ควบคู่ไปกับการทำเว็บไซต์ของทางธุรกิจ เพื่อ เสนอแนวความเห็นใหม่ให้กับลูกค้าอย่างไม่เป็นทางการ Facebook Commerce (F-Commerce) ธุรกิจสามารถใช้เครื่องมือของสื่อสังคม (Social Media)สำหรับการเสริมประสิทธิภาพในการททำธุรกิจเนื่องจากปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นบน Facebook มีมากกว่าบนเว็บไซต์ของธุรกิจ

                 Section 9: Group/Deal Buying การขายข้อเสนอ หรือ ดีล (Deal)ที่มีข้อเสนอดีๆ ให้กับลูกค้าโดยอาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการได้ข้อเสนอเหล่านั้น เช่น ข้อเสนอนั้นจะขายหรือลูกค้าสามารถซื้อได้ก็ต่อเมื่อจะต้องมีผู้ซื้อโปรโมชั่นนั้นมากกว่าจำนวนขั้นต่ำขึ้นไป ถ้ามีจำนวนคนซื้อไม่ถึงถือว่าโปรโมชั่นนั้นยกเลิก

                 Section 10: Conclusion

หมวดหมู่
12 หัวข้อหลัก

Patrick (อาจารย์ พี่แป๊ก)

ประธานสถาบัน : คุณพฤสณัย มหัคฆพงศ์

ประกอบด้วย

25 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
172 หัวข้อ
วุฒิบัตร
฿80,000
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

25 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
172 หัวข้อ
วุฒิบัตร

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...